laptop-3196481_1920

Oprócz urlopu wypoczynkowego, pracownikowi przysługuje również urlop szkoleniowy i bezpłatny. Postanowiliśmy sprawdzić, na czym polegają oraz czym się różnią obie te formy.

Urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy jest przeznaczony na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika. Dotyczy zarówno zdobywania nowych umiejętności, jak i uzupełniania dotychczasowej wiedzy. Chęć uzyskania takiego urlopu może wynikać zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i  pracownika, ale musi być zaakceptowana przez pracodawcę. Możliwość skorzystania przez pracownika z urlopu szkoleniowego nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków, takich jak chociażby długość stażu pracy w konkretnej firmie. Kodeks pracy przewiduje maksymalny wymiar urlopu szkoleniowego, który jest uzależniony od rodzaju egzaminów, do których przystępuje zatrudniony. W przypadku przystąpienia do egzaminów eksternistycznych, matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe urlop szkoleniowy wynosi 6 dni, a osobom, które są na ostatnim roku studiów przysługuje 21 dni na przygotowanie pracy dyplomowej i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlop szkoleniowy jest udzielany w dni pracy, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.  Jeżeli pracodawca udzieli pracownikowi urlopu szkoleniowego, pracownik zachowuje w tym czasie prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Możliwe jest również pokrycie materiałów edukacyjnych czy udzielenie dodatkowych dni takiego urlopu przez pracodawcę. Podobnie jak opłacenie kosztów poniesionych przez pracownika związanych z dokształcaniem zawodowym, zależy to od dobrej woli pracodawcy.

woman-2701154_1920

Urlop bezpłatny

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku urlopu bezpłatnego, przy którym wzajemne prawa i obowiązki obu stron stosunku pracy zostają zawieszone. O ile urlop szkoleniowy może być zarówno inicjatywą pracownika, jak i pracodawcy, to w przypadku urlopu bezpłatnego inicjatywa musi wychodzić od pracownika. Przy urlopie bezpłatnym zatrudniony zwraca się z prośbą do pracodawcy o udzielenie zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy przez określony czas, a zatrudniający wyraża na to zgodę. Konieczne jest złożenie wniosku pisemnego i zaakceptowanie tego dokumentu w tej samej formie.

Urlop bezpłatny może być przydzielony na dowolny cel. W przeciwieństwie do płatnego urlopu szkoleniowego, okres urlopu bezpłatnego nie jest też ograniczony ramami czasowymi. Jeżeli jednak trwa on dłużej niż 3 miesiące, to pracodawca może z ważnych przyczyn odwołać pracownika z urlopu. Urlop bezpłatny nie wlicza się też w staż pracy, chyba, że został udzielony na wykonywanie pracy u innego pracodawcy.

journey-1130732_1920

***

Zarówno udzielenie urlopu szkoleniowego, jak i bezpłatnego zależy od dobrej woli pracodawcy. W żadnym z rozpatrywanych przypadków nie ma możliwości zobligowania którejkolwiek ze stron do urlopu.